อ.สพญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

อ.สพ.ญ.ดร.มธุรส สุวรรณเรืองศรี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.ดร.สุณิษา คงทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์วณิชชา เยาวนิตย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.สพ.ญ.ดร.กิติกานต์ สกุณา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์น้ำ