ประวัติความเป็นมาคณะสัตวแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา วิจัยและการบริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนา อาชีพ สุขภาพ ความปลอดภัยของอาหารและความมั่นคงของอาหารของเกษตรที่ทำฟาร์มปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์ของ 14 จังหวัดภาคใต้ อธิการบดีในขณะนั้น (รองศาสตราจารย์ ประชีพ ชูพันธ์) จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯในการจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการในการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้อนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2551 วันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์นับเป็น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลำดับที่ 1 ของภูมิภาคใต้และเป็นลำดับ 7 ของประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับนักศึกษาระปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี รุ่นแรก จำนวน 42คน เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้รับรองคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 และสัตวแพทยสภา ได้เห็นชอบหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป