ปรัชญา

  • ผู้นำการสัตวแพทย์สมัยใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วิสัยทัศน์

  • สถาบันชั้นนำในการจัดการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์ด้วยนวัตกรรมในภูมิภาคใต้

พันธกิจ

  • จัดการศึกษาและวิชาการให้เป็นสถาบันอ้างอิงระดับภูมิภาค
  • ผลิตบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของภูมิภาคใต้และประเทศ
  • พัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์
  • สร้างงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเกษตรกร และอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของภูมิภาคใต้และประเทศ
  • ให้บริการวิชาการแก่เกษตรกร และอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
  • พัฒนาโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและบริการชุมชนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
  • ส่งเสริมการอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
  • ปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ โดยเน้นการสร้างสุขทุกกระบวนการ