ฝ่ายบริหารและวางแผน

นางสาวจารี กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางกิตติวรรณ จันทร์เอียด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาวกันจักษมา ธุระกิจ
 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางนรัญภรณ์ รอดคุ้ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางปิยนุช บำรุงภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นายสุพล สุมาลัย
ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางวาสนา จิตสมุทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาววรลักษณ์ ฟุ้งเฟื่อง
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นายกิตติศักดิ์ ทองหนู
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นายธีระพงษ์ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นายอนันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นายสุรพล ร่มเย็น
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นายณัฐพงษ์ พรหมเวช
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาวนิตยา เจริญทั้งคุณภาพ
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางพัชรี ทองสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายสุรเชษฐ์ จำนงจิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาวรัตนาภรณ์ สถิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางพจนีย์ หมวดศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางศิริพร เทพคง
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาวศิริญญา วิสุนทร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางภาวิณีย์ สลำเส้ง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสุภาพร กาญจนศิราธิป
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นายจักรพงษ์ เมืองทรัพย์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางพรปวีณ์ วงศ์กูล
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาววราภรณ์ สุขเกษม
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาวสุภาพร หนูชู
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาวฉัชต์ชญานันต์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางหัสยา ประพฤติชอบ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th