โรงพยาบาลสัตว์เล็กทุ่งใหญ่

นางสาวภัทรี อึ้งสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
อีเมล์ : Patharee.o@rmutsv.ac.th

นางสาวอรวรรณ ดาวัลย์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : Orawan.d@rmutsv.ac.th

นางสาววรรณภา บำรุงภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ : Wannapa.b@rmutsv.ac.th

นางสาววรินทร์ธร ขอพลอยกลาง
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์
อีเมล์ : Varintron.k@rmutsv.ac.th

นางสาวสุภาวดี รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ : Supawadee.r@rmutsv.ac.th

นางสาวจันทร์ธิดา วงศ์น้อย
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : Chanthida.w@rmutsv.ac.th

นางสาวกนกทิพย์ รักษามั่น
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์
อีเมล์ : Kanoktip.r@rmutsv.ac.th

นางกนกวรรณ แจ้งใจ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : Kanokwan.j@rmutsv.ac.th

นางสาวทิพย์อัปสร เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : Tipupson.c@rmutsv.ac.th

นางสาวรัชดาภรณ์ พรหมฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : Ratchadaporn.p@rmutsv.ac.th

นายฐชญ ทองสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
อีเมล์ : Thachaya.t@rmutsv.ac.th

ศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์

นางสาววิภาพร จารุจารีต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วินิจฉัยและชันสูตร
โรคสัตว์
อีเมล์ : Wipaporn.j@rmutsv.ac.th

นางนันทพร ชูเรือง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : Nanthaporn.c@rmutsv.ac.th

นางสาวจันทรัช มงกุฏเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : Jantarat.M@rmutsv.ac.th

ศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์น้ำ

อ.สพ.ญ.ดร.กิติกานต์ สกุณา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์น้ำ
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด
อาจารย์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.พิมวรางค์ สุขการัณย์
อาจารย์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาวสุภาพร หนูชู
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช

นางสาวนิรมล ทองเต็ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
อีเมล์ : Niramol.t@rmutsv.ac.th

นายเสกสรรค์ ธัญญลักษณ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : Seksan.t@rmutsv.ac.th

นายมนูญ ทองสีขำ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : Manoon.t@rmutsv.ac.th

นางสาวภรณ์ทิพย์ ทองมณี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
อีเมล์ : Porntip.t@rmutsv.ac.th

นางเกศร สิทธิรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ : Kesorn.s@rmutsv.ac.th

นายอดิศร ศรีจรัส
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์
อีเมล์ : Adisorn.s@rmutsv.ac.th

นางสาวกันติชา แก้วกับเพชร
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : Kunticha.k@rmutsv.ac.th

โรงพยาบาลสัตว์เล็กไสใหญ่

สพ.ญ.ดร.รวิกานต์ อินทร์ช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็กไสใหญ่
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

สพ.ญ.ลดาวัลย์ สุวรรณโมกข์
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

สพ.ญ.จิณห์นิภา ครูอ้น
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาวควีนส์ คงรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาวธัญพิชชา รัตนบุรี
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาวสุทธิมาศ ไกรแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th

นางสาวพิมพ์พิศา ศักดิ์ณรงค์
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
อีเมล์ : @rmutsv.ac.th


ศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์น้ำ