ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์


อ.สพญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


อ.สพ.ญ.ดร.มธุรส สุวรรณเรืองศรี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เพื่อการเรียนการสอนและบริการชมชุน


อ.ดร.สุณิษา คงทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


อาจารย์วณิชชา เยาวนิตย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ