คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 133 หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร.075-489611 (ประชาสัมพันธ์/โรงพยาบาลสัตว์เล็ก)  โทร.075-489614  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
E-mail : saraban.26@rmutsv.ac.th