ศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์
– บริการตรวจวินิจฉัยทางโลหิตวิทยา ซีรั่มวิทยา อิเล็กโทรไลต์
– บริการตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ
– บริการตรวจทางพยาธิวิทยา ตรวจปรสิตในเลือด
– บริการตรวจเฉพาะทาง เช่น ตรวจความเข้ากันได้ของเลือด ตรวจดรคติดต่อเชื้อต่างๆ