หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิกการสัตวแพทย์

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย              : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

                ชื่อภาษาอังกฤษ          :   Bachelor of Science (Veterinary Technology)

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

                ชื่อย่อภาษาไทย          :  วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)

                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science (Veterinary Technology)

                ชื่อย่อภาษาไทย          :  B.Sc. (Veterinary Technology)

3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท/ภาคการศึกษา

วีดีโอแนะนำ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

  ลิงค์วีดีโอ https://youtu.be/VVpBgDSFquQ