หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย              :  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

                ชื่อภาษาอังกฤษ          :   Doctor of Veterinary Medicine Program

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

                ชื่อย่อภาษาไทย          :  สพ.บ.

                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Doctor of Veterinary Medicine

                ชื่อย่อภาษาไทย          :  D.V.M

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     240  หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • องค์กรภาครัฐ/งานราชการ ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
 • องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ องค์กรระหว่างประเทศองค์กรอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ และชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ องค์กรวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ นายสัตวแพทย์ประจำฟาร์มสัตว์และที่ปรึกษาประจำฟาร์มสัตว์
 • นักวิจัยอิสระ หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

5. ปรัชญาและความสำคัญ

             ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้และความสามารถด้านทักษะพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะที่ศึกษา
เพื่อประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์อย่างมีศักดิ์ศรี คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยสามารถปฏิบัติงานได้ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

6. วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และความชำนาญในวิชาชีพการสัตวแพทย์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรับใช้สังคม ตอบสนองความต้องการบุคลากรวิชาชีพสัตวแพทย์ ทั้งในภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนทั้งภายในและนอกประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 
 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บัณฑิตประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ก้าวหน้าต่อไปได้
 •  เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจด้านการผลิตสัตว์และการสัตวแพทย์
 • เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  สารสนเทศ ในระดับที่ใช้ในการสื่อสารและค้นคว้าได้ดี และประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และเข้าใจในบทบาทของวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสามารถประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับศึกษาตอนปลาย หรือ
 •   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาทั้ง 2.2.1 และ 2.2.2 ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะ      

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 •  การพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Student Portfolio)
 • การรับแบบโควตา
 • การรับตรงร่วมกับสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท)
 • การรับแบบ admissions กับสำนักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)    
 • การรับตรงอิสระ

9. ระยะเวลาการศึกษา

             6 ปี

10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท/ภาคการศึกษา

Curriculium (เล่มหลักสูตร มคอ.2 แบบไฟล์ PDF)