ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุณิษา คงทอง อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ”รางวัลเพชรศรีวิชัย” ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2566