คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ น.สพ.โฆษิต อารีกิจ ได้รับรางวัล “คุรุกิตติคุณ”ประเภท บุคลากรสนับสนุนงานครูดีเด่น