ชมรมสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาพัฒนาชนบท (สพ.อ.) สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาบริการชุมชน

วันที่ 9 มีนาคม 2567 ชมรมสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาพัฒนาชนบท (สพ.อ.)
สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาบริการชุมชน
เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ในชุมชน มีจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนทั้งสิ้นจำนวน 889 ตัว

โดยมีอาจารย์และบุคลากร จำนวน 13 ท่าน นักศึกษาสัตวแพทย์และนักศึกษาเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 42 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้