โครงการอนุชนอาสาพัฒนาชุมชนและศึกษาการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ณ สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และน้ำตกไพรวัลย์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

วันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 ชมรมสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอนุชนอาสาพัฒนาชุมชนและศึกษาการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ณ สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และน้ำตกไพรวัลย์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่ออบรมและศึกษาเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในวิถีชีวิตของชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ ซึ่งมีกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การฟังบรรยายสัตว์ป่า การเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า กิจกรรมนักสืบสัตว์ป่า กิจกรรมนักสืบสายน้ำ กิจกรรมเดินป่าสำรวจเส้นทางเพื่อศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่ามันนิ รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี อ.ดร.มาริยา เสวกะ อ.สพ.ญ.สุรัญยา นพกุล อ.น.สพ.อดิศร ศรีจรัส อ.โสภาวรรณ รัตนพันธุ์ น.ส.สุภาพร หนูชู น.ส.รัตนาภรณ์ สถิตย์ และนักศึกษาร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 35 คน