ชมรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 ชมรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนทั้งสิ้นจำนวน 653 ตัวและได้ถ่ายพยาธิสุนัขและแมวจำนวน 55 ตัว โดยมีอาจารย์และบุคลากร จำนวน 11 ท่าน นักศึกษา จำนวน 39 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้