การประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 57)

ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 57) วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าในฐานะของการเป็นสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ และรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ และเดินทางเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศ โรงพยาบาลสัตว์ ห้องฏิบัติการต่างๆ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย