คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

👉หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ 2)

📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php