• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา " ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา " ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ เปิดรับสมัครอาจารย์จำนวนหลายอัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบ TCAS

ประกาศสตัวแพทยสภา ที่ ๓๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวชิาชีพการสัตวแพทยข์องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ( หลักสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )

ประกาศสตัวแพทยสภา ที่  ๓๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง  การรับรองปริญญาในวชิาชีพการสัตวแพทยข์องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ( หลักสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )

การรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       ตามที่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น สัตวแพทยสภาได้มอบหมายคณะทำงานเข้าตรวจสถาบัน เพื่อการรับรองปริญญาเมื่อวันที่ 7-12 มีนาคม 2562        
การตรวจประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผลปรากฏว่าผ่านทุกทุกข้อกำหนด ซึ่งคณะทำงานจะได้นำผลประเมินเสนอคณะกรรมการสัตวแพทยสภาเพื่อพิจารณาประกาศรับรองปริญญาต่อไป

 

แบบฟอร์ม รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับบุคคลเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายอยากเป็นสัตวแพทย์ ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562

มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และ สพ.ญ.ซาราห์ นิแอ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน ในการฝึกประสบการณ์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2562