• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบTCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

มหา'ลัยแพะนานาชาติ (โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงแพะขุนเพื่อการส่งออก" วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

มหา'ลัยแพะนานาชาติ (โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงแพะขุนเพื่อการส่งออก (หลักสูตรเข้มข้นระดับมัธยมปลาย)” ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 ณ ศรีผ่องฟาร์ม ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา " ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัครพนักงานขาย 1 ตำแหน่ง ประจำร้านค้าสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเว็ปไซต์นี้ค่ะ http://personnel.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเว็ปไซต์นี้ค่ะ http://personnel.rmutsv.ac.th/

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา " ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ เปิดรับสมัครอาจารย์จำนวนหลายอัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบ TCAS

ประกาศสตัวแพทยสภา ที่ ๓๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวชิาชีพการสัตวแพทยข์องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ( หลักสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )

ประกาศสตัวแพทยสภา ที่  ๓๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง  การรับรองปริญญาในวชิาชีพการสัตวแพทยข์องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ( หลักสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )

การรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       ตามที่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น สัตวแพทยสภาได้มอบหมายคณะทำงานเข้าตรวจสถาบัน เพื่อการรับรองปริญญาเมื่อวันที่ 7-12 มีนาคม 2562        
การตรวจประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผลปรากฏว่าผ่านทุกทุกข้อกำหนด ซึ่งคณะทำงานจะได้นำผลประเมินเสนอคณะกรรมการสัตวแพทยสภาเพื่อพิจารณาประกาศรับรองปริญญาต่อไป