• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายวิชาการและวิจัย


ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : boweriez@yahoo.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : ผ.ศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : smadyod@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : นางสุณิษา คงทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและชุมชนสัมพันธ์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : nisa_kung16@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : ผ.ศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์คลินิกปศุสัตว์และสัตว์น้ำ
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : dhiravit54@yahoo.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : ดร.อุมาพร ขิมมากทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : หัวหน้าสาขาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : tal_biot@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.สินีนาฏ เข็มบุปผา
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : หัวหน้าสาขาชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : sineenat29@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.ชญาดา หนูเสน
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็กและสัตว์วิเทศ
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : chayada.vet75@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.พิมพ์วรางค์ สุขการัณย์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : หัวหน้างานห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : Prangfanyvet72@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : ผ.ศ.ชุมพลไชย  ปิยะมิตรไชยะ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.วิภาวี แสงสร้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : tonfai555@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : น.สพ.วรรษกร ขอพลอยกลาง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : Bvassakorn@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.ธัญญารัตน์ สมสู่
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.เฟื่องฟ้า ดำจำนงค์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.ซาราห์ นิแอ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : sara_niae@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.ณัฐนรี แรกเรียง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวสุภิญญา ชูใจ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.วิรัลฐิตา จันทร์เขียว
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : emvet63@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.กิติกานต์ สกุณา
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : kitikarn.s@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.วิภาพร จารุจารีต
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : w.jarujareet@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : น.สพ.คมปกร ตาณะสุต
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
TEL         : 0775-489614
E-MAIL      : littie_nhon@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.รวิกานต์ อินทร์ช่วย
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : rawi-k@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : prangkwan@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.บุญฑริกานต์ วิฑิตกรกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : pompadoowa@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาววราลี คงทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
TEL         : 075-489614
EMAIL      : waralee.ko@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางหัสยา ประพฤติชอบ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : h-joom555@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : นางสุภาพร กาญจนศิราธิป
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : vzc4036@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางพรปวีณ์ วงศ์กูล
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : nukajong_1231@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวสุภาพร หนูชู
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : supaporn.hn@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวภิญญดา สุขสวัสดิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : jira-110@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางภาวิณีย์ สลำเส้ง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : jib-29@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวกันติชา แก้วกับเพชร
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : pleitun@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายสุรินทร บุญรอด
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : surinthon_2529@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวควีนส์ คงรัตน์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาววราภรณ์ สุขเกษม
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาววรรณนิสา ชื่นสระ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : 
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายจักรพงษ์ เมืองทรัพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : 
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางพจนีย์ หมวดศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิชาการศึกษา
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : aa.rat@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิชาการศึกษา
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : supapon-16@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาววาสนา ร่มเย็น
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : nok-kik@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางวรลักษณ์ ฟุ้งเฟื่อง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : บรรณารักษ์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : aum.pooh2528@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางศิริพร เทพคง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : rachcharuk@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวศิริญญา วิสุนทร
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : visunton555@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวราตรี แมรอ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : ratree-da@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด