• ภาษาไทย
    • English

โรงพยาบาลสัตว์

ข้อมูลบุคลากร : โรงพยาบาลสัตว์


 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : sirisakcc@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : wipawee.s@rmutsv.ac.th
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : dhiravit54@yahoo.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.ชญาดา หนูเสน
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ฝ่ายบริหาร
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : Chayada.vet@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.ซาราห์ นิแอ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อปริญญาโท สาขาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : น.สพ.วรรษกร ขอพลอยกลาง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจาย์ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ วิชาเอกการผลิต (production medicine) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช ฝ่ายการสัตวแพทย์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : น.สพ.วิศรุต สุดชู
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นายสัตวแพทย์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.วรินทร์ธร ไทรงาม
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นายสัตวแพทย์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : nufon_za16@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : น.สพ.โฆษิต อารีกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นายสัตวแพทย์ (โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล          : น.สพ.มรกต แสงรุ่ง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นายสัตวแพทย์ (โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.นิรมล ทองเต็ม
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์สาขาวิชาสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : manta.vet72@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักเทคนิคการสัตวแพทย์ (โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายอดิศร  ศรีจรัส
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Adisorn  Srijarus
ตำแหน่ง    : 
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : popdig007@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวอรวรรณ ดาวัลย์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : หัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : Orawan36@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : นายเสกสรรค์ ธัญญาลักษณ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : หัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : Seksan58@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายธีระพงษ์ รัตนพันธุ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : jongjai@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางนันทพร ชูเรือง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : Pinny.bt@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวจันทร์ธิดา วงค์น้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : dia.wongnoi@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางกนกวรรณ แจ้งใจ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : Sine_hihi@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวทิพย์อัปสร เชี่ยวชาญ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : Nink2528@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางมนัชญา ชูบาล
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : Kongraksa_wn@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายยุคคลพล ศรีสุขใส
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางเกศร สิทธิรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : Puy_04_01@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายสานุพงษ์ มงกุฏแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายศุภวัฒน์ หิรัญรัตน์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : พนักงานประจำตึก (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายมนูญ ทองสีขำ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักเทคนิคการสัตวแพทย์ (โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวจันติมา การะพงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          :นางสาววรรณภา บำรุงภักดิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
TEL         : 075-489614
E-MAIL      :
Profile      : ดูรายละเอียด