• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายบริหารและวางแผน

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายบริหารและวางแผน


ชื่อ-สกุล          : ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : คณบดี
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : sirisakcc@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : wipawee.s@rmutsv.ac.th
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวจารี  กลิ่นแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : k.jaree@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 
ชื่อ-สกุล          : นางกิตติวรรณ จันทร์เอียด
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : nong-fon-q@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวอริสรารัศ ธุระกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : b-Sureerat@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางอมรรัตน์ รอดคุ้ม
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิชาการการเงินและบัญชี
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : annita201247@gmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางปิยนุช บำรุงภักดิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : Bamrungpak@hotmail.co.th
Profile      : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : นายกิตติศักดิ์ ทองหนู
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิทยาศาสตร์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : noon_2524_noon@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายณัฐวุฒิ อินทร์ทัศ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : พนักงานขับรถ
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายวีระยุทธ สิขิวัฒน์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : พนักงานขับรถ
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายจักรกฤช ศิริรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : พนักงานประจำตึก
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายอนุกรณ์ แท่นทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : พนักงานประจำตึก
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายวัลลพ ศรีสุขใส
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : พนักงานประจำตึก
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด