• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา


 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : sirisakcc@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล          : น.สพ.วรรษกร ขอพลอยกลาง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ วิชาเอกการผลิต (production medicine) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : Bvassakorn@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : หัวหน้างานกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นายสุรเชษฐ์ จำนงจิตร
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : นักวิชาการศึกษา
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : chet-fight@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวรัตนาภรณ์ สถิต
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : paipai_sathit2536@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด