• ภาษาไทย
  • English

สพ.ญ.วิภาวี แสงสร้อย


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Assistant Professor Wipawee Saengsoi

ชื่อภาษาไทย       : ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หลักสูตร              :   สัตวแพทยศาสตรบัณทิต

TEL             : 075-489614

EMAIL         : wipawee.s@rmutsv.ac.th

 

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สพ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท Master of Veterinary Medicine (M.V.M.)  National Chung Hsing University, Taiwan
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Liverpool, UK
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • อายุรศาสตร์และสูติศาสตร์สัตว์เลี้ยง
ประสบการณ์การสอน
 • วิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 1 และ 2  พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
 • วิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง  พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
 • วิชาวิธีวิจัย  พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
 • วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์  พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
 • วิชาการปฏิบัติคลินิกวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์เลี้ยง พ.ศ. 2560
 • วิชาทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย์  พ.ศ. 2552-2556
 • วิชาพฤติกรรมและการควบคุมบังคับสัตว์  พ.ศ. 2552-2556
งานวิจัยที่สนใจ
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์
 • การควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด
 • โรคติดเชื้อในสัตว์
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • L. M. Rubio-Martínez, E. Rioja, M. Castro Martins, S. Wipawee, P. Clegg, and M. J. Peffers. Local anaesthetics or their combination with morphine and/or magnesium sulphate are toxic for equine chondrocytes and synoviocytes in vitro, BMC Veterinary Research. 2017. 13(1):318. 
 • Saengsoi W, Puttasupa S, Thongmanee P, Thongthawat K, Boripan J. Melioidosis Detection in Captive Elephants in Surat Thani and Phang Nga Provinces Using Indirect Haemagglutination Test. In: Boonlertnirun K, ed. The 6thRajamangala University of Technology National Conference and The 5th Rajamangala University of Technology International Conference, Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand, July 23-25, 2014. Proceedings. 2015:310-317.
 • Saengsoi W, Chankeaw W, Chanrot M. A Comparative Study of Stallion Castrations, RMUTSV Research Journal. 2014. 6(1):30-8.
 • Saengsoi W, Sathanawongs A. Effect of Oral Zinc Sulfate Supplementation on Canine Semen Quality, Chiangmai Veterinary Journal. 2012. 10(1):11-9.
 • Saengsoi W, Shia WY, Shyu CL, Wu JT, Warinrak C, Lee WM, Cheng FP. Detection of matrix metalloproteinase (MMP)-2 and MMP-9 in canine seminal plasma. Animal Reproduction Science. 2011. 127(1-2):114-9.
 • Saengsoi W, Areekit K. Effects of honey supplementation into the soy lecithin semen extender on fighting bull semen preservation. Journal of Applied Animal Science. 2018. 11(Suppl.):115-6.
 
ตำรา หนังสือ
 • คู่มือปฏิบัติการวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 1
 • คู่มือปฏิบัติการวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 2
 • คู่มือปฏิบัติการการปฏิบัติคลินิกวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์เลี้ยง
ประสบการณ์การทำงาน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
 • โรงพยาบาลสัตว์เอพี กรุงเทพฯ  พ.ศ. 2550