ศูนย์ชันสูตร

 

ศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์
- บริการตรวจวินิจฉัยทางโลหิตวิทยา ซีรั่มวิทยา อิเล็กโทรไลต์
- บริการตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ
- บริการตรวจทางพยาธิวิทยา ตรวจปรสิตในเลือด
- บริการตรวจเฉพาะทาง เช่น ตรวจความเข้ากันได้ของเลือด ตรวจดรคติดต่อเชื้อต่างๆ