ศูนย์เทคโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์

 


บริการของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์

1.ตรวจความสมบูรณ์พันธุ์ของสัตว์
2.แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์สัตว์
3.ตรวจหาวันตกไข่ในสัตว์เพศเมีย
4.ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อสัตว์ด้วยเครื่อง CASA*
5.จัดเก็บรวบรวมพันธุกรรม และผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง
* Computer-assisted sperm analysis (CASA) คือ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้รายละเอียดคุณภาพน้ำเชื้อที่ไม่สามารถตรวจวัดด้วยสายตา
โดยการประมวลผลในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้สามารถทราบความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ ลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ เช่น การเคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้า
การเคลื่อนที่ผิดปกติ ส่ายไปมาหมุนเป็นวง ถอยหลัง เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถวัดระดับความเข้มข้นของตัวอสุจิในน้ำเชื้อได้
การติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
133 หมู่ 5 ถนน เอเชีย 41 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร 086-4799817