• ภาษาไทย
    • English

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำแก๊สชีวภาพจากมูลปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาชุมชน

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการปศุสัตว์แก่ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสัง

กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำแก๊สชีวภาพจากมูลปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

โดยมี ด.ต.ภาชโร เรืองสังข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งสัง เป็นประธานในพิธีเปิด

และได้รับเกียรติจาก ผศ.นพดล โพชกำเนิด และ อ.ดร.สุปรานี วุ่นศรี อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำแก๊สชีวภาพ จัดขึ้น ณ เทศบาลเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช