• ภาษาไทย
    • English

ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ

 

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นำโดย น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด อาจารย์สุภิญญา ชูใจ และนางสาวราตรี แมรอ

เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ กลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกะโสม ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช