• ภาษาไทย
    • English

ฝึกอบรมการปฎิบัติผลิตอาหารแพะเบื้องต้น

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยโภชนศาสตร์คลินิกสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

นำโดย อาจารย์สุภิญญา ชูใจ สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์

จัดฝึกอบรมการปฎิบัติผลิตอาหารแพะเบื้องต้น แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจำนวน 52 คน ณ ศรีผ่องฟาร์ม จังหวัดกระบี่