ออกพื้นที่ทำหมันแมวและสุนัข ณ วัดพิศิษฐ์อรรถาราม อำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดพิศิษฐ์อรรถาราม อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวภายในวัด โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.วิรัลฐิตา จันทร์เขียว อ.สพ.ญ.ชญาดา หนูเสน อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ อ.สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สพ.ญ.ณัฐนรี แรกเรียง และ อ.น.สพ.วิศรุต สุดชู นางสุภาพร กาญจนศิราธิปและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 34 คน ออกพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมว โดยได้ทำหมันสุนัขและแมว เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18 ตัว