• ภาษาไทย
    • English

โครงการค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาบริการชุมชน ณ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ นายสัตวแพทย์และนักศึกษาชมรมสัตว์แพทย์ศรีวิชัยอาสา(สพอ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาบริการชุมชน ณ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (โดยได้พักที่โรงเรียนบ้านควนชิง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช) ซึ่งกิจกรรมในโครงการมีทั้งการออกหน่วยสำรวจจำนวนสัตว์และออกหน่วยให้บริการทั้งในด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง โดยในส่วนของการให้บริการด้านปศุสัตว์ มีการให้บริการถ่ายพยาธิภายในและภายนอกให้กับโคจำนวน 303 ตัว และฉีดยาบำรุงให้กับโคจำนวน 190 ตัว ส่วนการให้บริการด้านสัตว์เลี้ยง มีการให้บริการถ่ายพยาธิภายในและภายนอกให้กับสุนัขและแมวจำนวน 312 ตัว และมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน 127 ตัว ซึ่งตลอดการออกหน่วยให้บริการ ได้ทำงานโดยยึดหลัก “คนปลอดภัย สัตว์ปลอดภัย ทำงานได้”