• ภาษาไทย
    • English

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ นางสุภาพร กาญจนศิราธิปและนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช