• ภาษาไทย
    • English

บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบพระคุณ น.สพ.สาทร โชติโกวิท ที่มาบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องบรรยาย 1 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย