• ภาษาไทย
    • English

ชมรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า) ณ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้บริการทางวิชาการและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการทำงานในบทบาทวิชาชีพการสัตว์แพทย์และเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์แก่ท้องถิ่น โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี  ผศ.สพ.ญ.สินีนาฎ เข็มบุบผา สพ.ญ.กัตติเตร สกุลสวัสดิพันธ์ สพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง สพ.ญ.ณัฐนรี แรกเรียง น.สพ.วิศรุต สุดชู สพ.ญ.ดร.วิภาพร จารุจารีต นายสุรเชษฐ์ จำนงจิตร และนักศึกษาจำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้