• ภาษาไทย
    • English

โครงการอนุชน พิทักษ์ รัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชมรมสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงชนิด พิเศษ และอนุรักษ์ธรรมชาติ(สสอ) สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอนุชน พิทักษ์ รัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม ณ น้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้นักศึกษาแสดงจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบนิเวศของสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมี สพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง สพ.ญ.ธัญญารัตน์ สมสู่ น.สพ.อดิศร ศรีจรัส อ.ดร.มาริยา เสวกะ สพ.ญ.วณิชชา  เยาวนิตย์ นายสุรเชษฐ์  จำนงจิตร และนักศึกษาจำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้