• ภาษาไทย
    • English

ลงพื้นที่พบปะพูดคุยชี้แจงการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่และผู้ถูกจ้างงานภายใต้โครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) : (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่พบปะพูดคุยชี้แจงการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่และผู้ถูกจ้างงานภายใต้โครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) : (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายไสว ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ให้การต้อนรับ ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด น.ส.กิตติวรรณ จันทร์เอียด ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้