• ภาษาไทย
    • English

โครงการพิธีทำบุญสัตว์ทดลองและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 6 มีนาคม 2564 สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพิธีทำบุญสัตว์ทดลองและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร ทำให้เกิดความผูกพันกันภายในคณะฯ และเพื่อช่วยส่งเสริมและช่วยปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้