• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลธิดา ฉัตรมณี นักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 และนางสาวพรสวรรค์ วิไลรัตน์ นักศึกษาชั้นปี่ที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลธิดา ฉัตรมณี นักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 และนางสาวพรสวรรค์ วิไลรัตน์ นักศึกษาชั้นปี่ที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2563 ในวันพฤหัสบดี 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย