• ภาษาไทย
    • English

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่หารือความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว. พร้อมด่วยผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงพยาบาลปศุสัตว์ฯ ห้องปฏิบัติการ และผลงานวิจัย ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทั้งนี้เนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรัวิชัย เป็นองค์กรหล้กด้านวิชาการและวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหา'ลัยแพะนานาชาติ กระบี่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และผู้บริหารกระทรวง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเมื่อต้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.นสพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาคณะและผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช และผู้บริหารและคณาจารย์ได้ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือในด้านการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย การวินิฉัยและชันสูตรโรค การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูป และการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน