• ภาษาไทย
    • English

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผสมเทียมและการจัดการสืบพันธุ์โค-กระบือ ภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโคเนือในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันออก

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์โค” “โรคและปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในโค” และ “ระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสำหรับโคเนื้อ” ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผสมเทียมและการจัดการสืบพันธุ์โค-กระบือ ภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโคเนือในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ณ ห้องประชุม AB201 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่)