• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนายภูมิภัทร สุขหนุน นักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพในโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนายภูมิภัทร สุขหนุน นักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน ฝึกประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่าง 1 - 9 เมษายน 2564 เป็นเวลา 9 วัน โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.ญ.ดร.วิภาพร จารุจารีต ได้จัดโปรแกรมการฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียนขนอมพิทยาในครั้งนี้