• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ Aberystwyth university ประเทศอังกฤษ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ Virtual Networking Conference ผ่านช่องทาง Microsoft team

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ Aberystwyth university ประเทศอังกฤษ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ Virtual  Networking Conference ผ่านช่องทาง Microsoft team เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ โดยมีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้