• ภาษาไทย
    • English

โครงการฝึกอบรมสัตวแพทย์ทางด้านสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Veterinary Training Program) สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก James Cook University (JCU) ประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัตวแพทย์ทางด้านสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Veterinary Training Program) สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก James Cook University (JCU) ประเทศออสเตรเลีย ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพสัตวแพทย์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก JCU และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย กล่าวแนะนำคณะฯ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อระบบการศึกษาสัตวแพทย์และการประกอบอาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทย ทั้งนี้โปรแกรมกิจกรรมจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564