• ภาษาไทย
    • English

ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครศรีธรรมราช (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564 ผลงานเรื่อง “ นายตาปี ปลานิลต้นน้ำ” การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลานิลในแม่น้ำตาปีในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในกระบวนการแบบมีส่วนร่วม