• ภาษาไทย
    • English

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมที่ ๓ การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงและแมลงอาหาร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ .2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมที่ ๓ การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงและแมลงอาหาร กิจกรรมย่อยที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งและมาตรฐานน้ำผึ้งของ ต.เคร็ง  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมีประธานในพิธีเปิด ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.เสาวนีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คุณกีรติ อุสาหวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ นายอภินันท์ นวลเขียว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง ตำบลเคร็ง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงผึ้งโพรงให้ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ มาตรฐานน้ำผึ้ง การพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งให้มีมาตรฐานและมูลค่าสูง มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 36 คน