• ภาษาไทย
    • English

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมที่ ๓ การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงและแมลงอาหาร(จิ้งหรีด)

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ .2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมที่ ๓ การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงและแมลงอาหาร(จิ้งหรีด) กิจกรรมย่อยที่ ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำฟาร์ม (จิ้งหรีด) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายไชยา กรรไพเราะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ คุณชนัญพร หรัญเรือง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจคุณอนุชิต ชูแก้ว เจ้าของ ยิ่งเจริญฟาร์มจิ้งหรีด คุณวรรณา ธูปพุดซา เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีด อ.ชะอวด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีดและการพัฒนาการเลี้ยงจิ้งหรีดใน อ.ชะอวด วิธีการเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงจิ้งหรีดในภาคใต้ และการปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการเลี้ยง การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีด และเยี่ยมชมฟาร์มจิ้งหรีดของชุมชน มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 34 คน