• ภาษาไทย
    • English

โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าชุมชน

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ .2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมที่ 2 การผลิตสัตว์น้ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ : กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกเพื่อยกระดับกลุ่มชุมชนกิจกรรมย่อยที่ 1.3  จัดทำศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายไชยา กรรไพเราะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด  คณะสัตวแพทยศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน