• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกข้างบ้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ .2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)กิจกรรมที่ 2 การผลิตสัตว์น้ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ  กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 3.1  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกข้างบ้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายณชพัฒน์ สงขาว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง  เป็นประธานในพิธีเปิด นายปณิธาร สดศรี นักพัฒนาชมชุนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด คณะสัตวแพทยศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมจำนวน 22 คน และได้มอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมคนละ 500 ตัว