• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววริษฐา ชูเกียร นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน ฝึกประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววริษฐา  ชูเกียร นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน ฝึกประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นเวลา 10 วัน โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี อ.สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน สพ.ญ.ดร.วิรัลฐิตา จันทร์เขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และอ.สพ.ญ.ดร.วิภาพร จารุจารีต ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรและวิฉัยโรคสัตว์ ได้พบปะพูดคุย และจัดโปรแกรมการฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศในครั้งนี้