• ภาษาไทย
    • English

ได้รับเกียรติจาก คุณโกมล วงศ์เกียรติวงศ์ อดีตผู้จัดการของสหกรณ์และบริษัทฯ เกี่ยวกับปศุสัตว์ในนิวซีแลนด์ เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับสหกรณ์ปศุสัตว์ และ R&D ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการศีกษาในนิวซีแลนด์

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณโกมล วงศ์เกียรติวงศ์ อดีตผู้จัดการของสหกรณ์และบริษัทฯ เกี่ยวกับปศุสัตว์ในนิวซีแลนด์ เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับสหกรณ์ปศุสัตว์ และ R&D ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการศีกษาในนิวซีแลนด์ กับบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้ง onsite และ online โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรให้การต้อนรับ